ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en/of alle overeenkomsten tussen MORLITERM en de klant.  

Voor zover er door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt vanaf geweken, houdt iedere bestelling en/of ondertekening van een offerte van en/of ondertekening van een overeenkomst met MORLITERM stilzwijgend de acceptatie door de klant in van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Eventuele door de klant van toepassing verklaarde algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn MORLITERM niet tegenstelbaar, tenzij deze schriftelijk door MORLITERM worden aanvaard.  

 

Artikel 2. Offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm.

Gewijzigde omstandigheden, zowel wat documenten als grondstofprijzen, valuta, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten en heffingen of andere lasten van overheidswege op de te leveren zaken of diensten, transportkosten,… geven MORLITERM ten allen tijde het recht om de prijzen evenredig aan te passen, zelfs al worden deze prijsverhogingen veroorzaakt door omstandigheden die op de datum van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen, en waarvan de klant om uitvoering verzoekt, dient als een meerwerk beschouwd te worden en dient aldus bijkomend vergoed te worden door de klant.

 

Artikel 3. Totstandkoming van het contract

De bestelling en/of de aanvaarding van de offertes zijn slechts geldig mits uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging van MORLITERM.  Ingeval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst, is de klant aan MORLITERM een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale waarde van de bestelling of de overeenkomst.

 

Artikel 4. Leverings- en uitvoeringstermijnen

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn, behoudens andersluidend beding, louter indicatief. 

Vertraging in de leverings- of voltooiingstermijn om eender welke reden zal in hoofde van de klant nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Indien de bestelde goederen langer dan overeengekomen bij MORLITERM dienen te worden gestockeerd omwille van een uitgestelde leveringstermijn buiten de wil van MORLITERM om, dienen alle hieruit voorvloeiende kosten ten laste te worden genomen door de klant.

 

Artikel 5. Goedkeuring/opmerkingen

Eventuele klachten dienen aangetekend en binnen de 8 dagen na levering en/of uitvoering van de werken toegestuurd te worden aan MORLITERM. Na deze termijn worden de gedane leveringen van goederen en/of uitvoering van werken door MORLITERM als aanvaard beschouwd.  

De klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat MORLITERM de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem verwacht mag worden, heeft behandeld.

Het formuleren van een klacht ontslaat de klant niet van zijn contractuele betalingsverplichtingen.

 

Artikel 6. Garantie

De garantie op de goederen van MORLITERM beperkt zich louter tot de vervanging van alle door MORLITERM op het ogenblik van levering en/of plaatsing gebrekkig bevonden producten, goederen en uitrusting evenwel op voorwaarde dat :

1)     de fabrikant van het geleverde product, goed of uitrusting zelf deze garantie verstrekt,

2)     het probleem aan het goed of uitrusting niet te wijten is aan een handeling uitgevoerd door de klant, zijn aangestelde of een derde en

3)     het geleverde goed of uitrusting niet werd behandeld, weze door het louter te verwijderen, wijzigen, openen van de verpakking en/of verwijderen, wijzigen, bijvoegen van componenten door de klant, zijn aangestelde of een derde.

Een gebrekkig product, goed of uitrusting geeft nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van de klant.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van MORLITERM.

Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1,5 % per begonnen maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR.

Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

MORLITERM behoudt zich het recht voor om de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de lopende werkzaamheden te staken in geval van niet-betaling van de facturen op de vervaldag.

De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van MORLITERM totdat de klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen en de goederen volledig betaald werden en dit in afwijking van artikel 1583 B.W.. Voor de volledige betaling van de hoofdsom, meer intresten en kosten, is de klant derhalve niet bevoegd om goederen aan derden, op welke wijze ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze ook in de macht van derden te brengen. De koper geeft hierbij toestemming om, in voorkomend geval, zonder verwijl de geleverde goederen te laten terughalen.  

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MORLITERM en de klant is het Belgische Recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Veurne bevoegd.